Ergonomia przy organizacji ręcznych prac transportowych

Wybrane wymagania ergonomii przy organizacji ręcznych prac transportowych: – przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała; – przemieszczany przedmiot nie powinien ograniczać pola widzenia; – należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, umożliwiającą zachowanie właściwej pozycji ciała podczas przemieszczania przedmiotów; – niedopuszczalne jest przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do ich rozmiarów, […]

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Pracownikami kierują: kierownik zakładu pracy, jego zastępcy, kierownicy jednostek organizacyjnych w zakładzie, brygadziści, majstrowie, mistrzowie lub pracownicy, którym dano do pomocy innych pracowników i uczyniono ich odpowiedzialnymi za wykonanie zleconych zadań. W związku z takim charakterem pracy są oni obowiązani: – organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp; – dbać o sprawność środków […]